نویسنده: منوچهر احمدزاده

داشتن برنامه ریزی موفق ویرایشی | نیاز ضروری تیم بازاریابی محتوایی شما

مهارت های فراوانی برای دستیابی به موفقیت در بازاریابی محتوا وجود دارد. یک نقش مهمی که شرکت ها برای شروع بازاریابی محتوا باید به آن توجه کنند مدیریت ویرایش …

استفاده از تبلیغات آنلاین (تبلیغات دیجیتال) برای تعامل با مخاطب

تبلیغات آنلاین بین مشتریان و مخاطبان اعتبار خیلی زیادی ندارد. در حقیقت، در اوایل سال ۲۰۱۶، تحقیقات هاب اسپات در  مورد چگونگی برخورد مردم با تبلیغات دیجیتالی انجام شد …